Dyrektywy ATEX

Unijne dyrektywy ATEX (nazwa pochodzi od fr. Atmosphères Explosibles) to akty prawne, których głównym założeniem jest określenie wymagań mających na celu ochronę przed skutkami wybuchu i niwelowanie zagrożeń w strefach potencjalnie wybuchowych w miejscach pracy. Przepisy zawarte w dyrektywach ATEX:

  • definiują zasadnicze wymagania, jakie musi spełniać każdy produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
    oraz
  • precyzują minimalne wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w przestrzeniach potencjalnie wybuchowych.

Uzupełnieniem tych wymagań są szczegółowe normy powiązane z dyrektywą. Każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do wprowadzenia wewnętrznych przepisów zgodnych z dyrektywami.

Produkty spełniające wymogi zawarte w dyrektywie, otrzymują certyfikat ATEX. W naszej ofercie znajdą Państwo:

systemy ochronne ATEX

Urządzenia ATEX.

Systemy ochronne ATEX dostępne w naszej ofercie to: zawory obrotowe, zawory klapowe, panele dekompresyjne, których zadaniem jest izolowanie wybuchu lub niwelowanie jego skutków.

Urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem to:
wentylatory odciągowe, zasuwy pneumatyczne i przenośniki ślimakowe.

Od kiedy obowiązują dyrektywy ATEX?

Pierwsza dyrektywa (ATEX 95) o numerze 94/9/WE z 23 marca 1994 roku ujednolicała przepisy państw członkowskich dotyczące systemów ochronnych oraz urządzeń używanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ten akt prawny nakładał obowiązki na producentów. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do wdrożenia przepisów zawartych w dyrektywie ATEX z 1 lipca 2003 roku. Dyrektywę 94/9/WE zastąpiono dyrektywą ATEX 2014/34/UE (ATEX 114) 26 lutego 2014 roku. Obowiązuje ona w naszym kraju od 6 czerwca 2016 roku.

Kogo i czego dokładnie dotyczą obecnie obowiązujące dyrektywy ATEX?

Obecnie obowiązujące dyrektywy to:

– ATEX 114 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. odnosząca się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, nakłada wymagania na producentów urządzeń;

– ATEX 137 – Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. precyzująca minimalne wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w przestrzeniach potencjalnie wybuchowych, nakłada wymagania na użytkowników/pracodawców.