Systemy ochronne - ATEX

W myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,

  • systemy ochronne” oznaczają sprzęt inny niż komponenty urządzeń, którego zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie powstającego wybuchu lub ograniczenie skutecznego zasięgu płomienia i ciśnienia wybuchu i który udostępniany jest na rynku oddzielnie do stosowania autonomicznego,
  • grupa I urządzeń” oznacza urządzenia przeznaczone do stosowania w wyrobiskach podziemnych kopalń i w częściach instalacji powierzchniowych tych kopalń, zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego lub pyłu palnego, i obejmuje kategorie urządzeń M 1 i M 2 określone w załączniku I,
  • grupa II urządzeń” oznacza urządzenia przeznaczone do stosowania w innych miejscach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej i obejmuje kategorie urządzeń 1, 2 i 3 określone w załączniku I,
  • kategoria urządzeń” oznacza podział urządzeń na kategorie, w ramach każdej grupy urządzeń, wymienione w załączniku I, określające wymagany poziom zabezpieczenia, jaki należy zapewnić,
  • użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem” oznacza użycie produktu zalecane przez producenta przez przypisanie urządzenia do szczególnej grupy i kategorii urządzeń lub przez dostarczenie wszelkich informacji wymaganych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu ochronnego, sprzętu lub komponentu.
Grafika z naniesionymi na instalacji systemami ochronnymi ATEX
Ochrona przeciwwybuchowa

ŚLUZY OBROTOWE

Zawór obrotowy FZC STD, w myśl dyrektywy ATEX, został zaprojektowany i jest wykonywany jako system ochronny. Poza funkcją przesypywania materiału, pełni również funkcję izolacji wybuchu.

PANELE DEKOMPRESYJNE VIGILEX

Stosowanie paneli dekompresyjnych na obudowach (np. na filtrach, odpylaczach, silosach, itp.) jest najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia tych aparatów przed wystąpieniem w ich wnętrzu niedopuszczalnie wysokiego nadciśnienia spowodowanego wybuchem wewnętrznym.

DYWERTERY EKSPLOZYJNE

Dywertery eksplozyjne V-DEX to urządzenia służące do przekierowania wybuchów rozchodzących się wewnątrz rurociągów. Dywertery odciążają wybuch zapobiegając rozprzestrzenianiu się nadciśnienia oraz płomieni do innych połączonych rurociągiem zbiorników.

PANELE DEKOMPRESYJNE VIGILEX VD-HV

Panele odciążające wybuch VIGILEX VD-HV to wypukłe, jednowarstwowe panele o mocnej konstrukcji, zaprojektowane do stosowania w systemach, w których ciśnienie robocze osiąga poziom ciśnienia rozerwania, lub gdzie może wystąpić wysokie podciśnienie. Sprawdzą się tam gdzie panele odciążające wybuch są wystawione na działanie pulsacyjne jak np. w systemach czyszczenia przedmuchem wstecznym stosowanych w filtrach o wysokim podciśnieniu. Panele VIGIFLEX VD-HV są dostarczane z zintegrowanym szerokim kołnierzem oraz uszczelką i spełniają wszystkie wymagania aby chronić budynki i maszyny. Standardowe ciśnienie rozerwania wynosi 0,1 bar (max 0,5 bar) przy 22°C (72°F).

VIGISPACE.PL

Podczas wystąpienia wybuchu, w celu ochrony personelu, sąsiadujących budynków i sprzętu należy ukierunkować ciśnienie i płomień wybuchu ku górze, w bezpieczne miejsce. Dlatego polecamy stosowanie deflektorów kierunkowych VIGISPACE.

VIGIFLAP.PL

Klapa zwrotna izolująca wybuch jest mechanicznym urządzeniem ochronnym, którego zadaniem jest zapobieżenie przeniesienia się ciśnienia i płomienia wybuchu w rurociągu.