OWG2021

Ogólne Warunki Gwarancji firmy Filtrowent International Sp. z o. o. Sp. k. (v.2021.04b)

OWG2021 (v. 2021.04b) do pobrania w wersji PDF.

Ogólne Warunki Gwarancji (w skrócie OWG) spółki Filtrowent International Sp. z o.o. Sp. k. (zwaną dalej Gwarantem lub Dostawcą) obowiązują dla urządzeń z oferty Dostawcy sprzedanych, dostarczonych lub zamontowanych na podstawie zamówień lub umów z kontrahentami (zwanymi dalej Zamawiającym lub Użytkownikiem) będącymi przedsiębiorcami i są bezwzględnie wiążące, chyba, że zapisy konkretnej oferty lub umowy stanowią inaczej.

I. Ogólne warunki gwarancji nowych urządzeń i/lub produktów.

 1. Dostawca gwarantuje, że zakupione urządzenia i/lub produkty zostały wykonane i sprawdzone z pełną starannością i są wolne od wad materiałowych.
 2. Gwarancja jest udzielona dla urządzeń i/lub produktów eksploatowanych zgodnie z ich przeznaczeniem, i tylko wtedy, gdy zostały one zainstalowane zgodnie z wymogami Dostawcy oraz pracują i są obsługiwane zgodnie z instrukcją eksploatacji.
 3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
 4. Warunkiem utrzymania 12-sto miesięcznej gwarancji, jest zlecenie Gwarantowi przez Użytkownika płatnych przeglądów gwarancyjnych, które muszą się odbyć zgodnie z poniższym harmonogramem:
  – pierwszy przegląd po przepracowaniu 500 godzin, jednak nie później niż po 3-ch miesiącach od dnia przekazania przedmiotu umowy,
  – każdy kolejny przegląd po przepracowaniu kolejnych 1000 godzin, jednak nie później niż po kolejnych 6-ciu miesiącach od dnia poprzedniego przeglądu.
  Obowiązek zgłoszenia konieczności przeprowadzenia takiego przeglądu leży po stronie Użytkownika. Dopuszcza się tolerancję +/- 100 roboczogodzin w stosunku do nominalnego przebiegu, po którym powinien nastąpić wymagany zgodnie z harmonogramem przegląd.
 5. Okres gwarancji może zostać przedłużony po podpisaniu indywidualnej umowy serwisowej.
 6. Wady usuwalne, ujawnione w okresie gwarancji podczas użytkowania urządzenia i/lub produktu będą naprawiane bezpłatnie, po zgłoszeniu usterki Dostawcy (zgłoszenie gwarancyjne). Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w okresie gwarancyjnym, tj. wady materiału lub wadliwe rozwiązania techniczne.
 7. Wady usuwalne lub usterki będą naprawiane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia gwarancyjnego Gwarantowi. Okres ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
 8. Zgłoszenie gwarancyjne winno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni po jej ujawnieniu. Użytkowanie uszkodzonego urządzenia bez zgody Dostawcy powoduje utratę gwarancji.
 9. Przez naprawę gwarancyjną należy rozumieć czynności o charakterze specjalistycznym i polegające na naprawie lub wymianie uszkodzonego podzespołu, z wyłączeniem czynności, opisanych w instrukcji eksploatacji dołączonej do urządzenia, należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej.
 10. Sposób zadośćuczynienia roszczeniu gwarancyjnemu następuje według uznania Gwaranta.
 11. Czynności naprawcze z tytułu gwarancji odbywają się w miejscu wskazanym przed Dostawcę w druku reklamacyjnym, koszt dostawy uszkodzonego urządzenia, podzespołu, itp. wraz z jego demontażem leżą po stronie Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy uszkodzonego urządzenia, podzespołu, itp., w miejscu jego zainstalowania, koszty dojazdu brygady serwisowej do miejsca naprawy wraz z kosztami związanymi z ewentualną koniecznością wypożyczenia specjalistycznego sprzętu, tj. podnośników, dźwigu, wózka widłowego, itp. leżą również po stronie Zamawiającego.
 12. Zamawiający powinien dać Dostawcy czas i możliwość do usunięcia wad. Jeżeli tego odmówi, Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności.
 13. Ewentualna wymiana urządzenia na wolne od wad, zamiast naprawy urządzenia, może nastąpić decyzją Dostawcy.
 14. W razie przyjęcia reklamacji i wymiany urządzenia lub podzespołu na inny, Zamawiający obowiązany jest zwrócić reklamowany wyrób w stanie kompletnym. W przeciwnym razie Dostawca obciąży Zamawiającego równowartością brakujących lub uszkodzonych elementów oraz kosztami ich wymiany.
 15. W przypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia przyczyny występowania wady Dostawca może wykonać lub zlecić testy kontrolne reklamowanego podzespołu.
 16. W przypadku, gdy testy kontrolne wykonane przez Dostawcę lub na jego zlecenie nie potwierdzą występowania zgłaszanej wady, wówczas koszty tych testów pokrywa reklamujący.
 17. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika warunków wynikających z niniejszej gwarancji, Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacji.
 18. Dostawca nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści.
 19. Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły dostarczonego urządzenia i Dostawca będzie załatwiał usunięcie stwierdzonych wad. Jeżeli wyrób zawiera komponent, do którego dołączony jest dokument gwarancyjny innego dostawcy (poddostawcy), wówczas uprawnień wynikających z gwarancji należy dochodzić u Dostawcy z zachowaniem szczegółowych warunków gwarancji zawartych w dokumentach gwarancyjnych poddostawcy reklamowanego podzespołu.
 20. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego od uregulowania w terminie płatności zgodnie z wystawioną przez Dostawcę faktury.

II. Gwarancja na części zamienne.

 1. Niniejsza gwarancja dotyczy części zamiennych, zamontowanych w urządzeniach Dostawcy w ramach dokonania przeglądów instalacji oraz napraw urządzeń, w których usunięto awarię przez Serwis Dostawcy. Gwarancja Dostawcy obejmuje wady zamontowanych części zamiennych spowodowane ich złą konstrukcją, wadą materiałową lub niewłaściwym wykonaniem.
 2. Niniejsza gwarancja zostaje udzielona na części zamienne, zamontowane w ramach przeglądów oraz czynności zamiennych, na okres 12 miesięcy liczony od daty zakończenia tych prac.
 3. Gwarancja obejmuje tylko usterki, które wystąpią w okresie gwarancji i dotyczy elementów wymienionych i prac wykonanych w trakcie czynności serwisowych.
 4. Gwarancja jest udzielona tylko dla urządzeń i części zamiennych Dostawcy, eksploatowanych zgodnie z ich przeznaczeniem i tylko wtedy, gdy urządzenia zostały zainstalowane zgodnie z wymogami Dostawcy, uruchomione przez serwis Dostawcy, pracują i są obsługiwane zgodnie z instrukcją eksploatacji.
 5. Gwarancja obejmuje usterki zakwalifikowane jako gwarancyjne przez Dostawcę.
 6. W ramach udzielonej gwarancji, zgodnie ze swoim wyborem, Dostawca dokonuje naprawy lub dostarcza i montuje nowe części zamienne wolne od wad.
 7. Gwarancja nie obejmuje materiałów zużywających się (eksploatacyjnych) i narażonych na bezpośredni kontakt z transportowanym materiałem wewnątrz elementów i urządzeń, do których przede wszystkim zalicza się: wkłady filtracyjne, membrany, części gumowe, uszczelki, łopaty gumowe i wirniki śluz, pasy transmisyjne, łożyska, wirniki wentylatorów transportowych, koła łańcuchowe, łańcuchy, kolana, węże elastyczne, itp.

III. Gwarancja rzetelnego wykonania materiałów eksploatacyjnych.

 1. Filtrowent International, jako Dostawca udziela gwarancji rzetelnego wykonania materiałów eksploatacyjnych tj. dla: wkładów filtracyjnych, membran, części gumowych, uszczelek, łopat gumowych i wirników śluz, pasów transmisyjnych, łożysk, wirników wentylatorów transportowych, kół łańcuchowych, łańcuchów, kolan, węży elastycznych, itp.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady ujawnione przy zakupie nowych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
 3. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, które są w trakcie eksploatacji i ulegają już naturalnemu zużyciu.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie montażu z wyjątkiem prac wykonywanych przez serwis Filtrowent International.

IV. Gwarancja jakości usług.

 1. Dostawca udziela gwarancji na usługi wykonywane w ramach przeglądów prewencyjnych, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz w związku z usuwaniem awarii na okres 3 miesięcy.
 2. Niniejsza gwarancja usług obejmuje nierzetelne wykonanie przez serwis Filtrowent International prac w ramach przeglądu, usuwania awarii lub montażu, uniemożliwiające pracę urządzeń Dostawcy.
 3. W ramach gwarancji jakości usług serwisowych, serwis Filtrowent International dokona ponownej naprawy urządzenia bezpłatnie, w możliwie najszybszym terminie.
 4. Gwarancja jakości usług serwisowych obejmuje wyłącznie usterki wynikłe z wcześniej wykonanych wszelkich usług świadczonych przez serwis Filtrowent International.
 5. Odpowiedzialność Dostawcy, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji, nie dotyczy szkód wyrządzonych stronom trzecim tj. m.in. szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia mienia, strat w zyskach, itp.

V. Zastrzeżenia i Wyłączenia Gwarancji.

 1. Niedotrzymanie jakiegokolwiek zastrzeżenia lub wyłączenia powoduje automatyczną utratę gwarancji na urządzenia i/lub produkty.
 2. Zastrzega się, że urządzenie i/lub produkty muszą pracować w ramach parametrów dla jakich zostały zaprojektowane.
 3. Zastrzega się tolerancję ±5% dotyczącą wartości prędkości powietrza, strumieni objętości oraz innych podawanych parametrów dla dostarczanych urządzeń i/lub produktów.
 4. Zastrzega się, że urządzenia i/lub produkty winny być użytkowane zgodnie z przekazanymi instrukcjami eksploatacji, dotyczy to w szczególności przeprowadzania przez użytkownika regularnych przeglądów i prac konserwacyjnych.
 5. Zastrzega się pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji, że wszelkie przeglądy i prace serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez Dostawcę.
 6. Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku zastosowania części zamiennych innych dostawców niż części oryginalne, bez pisemnej zgody Dostawcy.
 7. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane przez agresywne ciecze lub gazy nie podane przy zamówieniu, nie uwzględnione w umowie, lub występujące w ilościach znacznie przekraczających zadeklarowane wartości.
 8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia:
  1. wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna lub inną klęską żywiołową, nieprawidłowym napięciem zasilającym czy nieprzewidywalnym wypadkiem oraz na wskutek uszkodzenia niezawinionego przez Dostawcę, w tym uszkodzenia chemicznego, elektrycznego i mechanicznego,
  2. samowolnego (przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) naprawiania, przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
  3. mechanicznego zniszczenia materiału filtracyjnego i innych elementów przez niewłaściwą eksploatację, lub wywołane przez iskry oraz ogień,
  4. mechanicznego uszkodzenia powłoki malarskiej takie jak drobne punktowe uszkodzenia powłoki malarskiej np. w rejonie śrub lub nakrętek, powstających podczas ich odkręcania lub przykręcania oraz uszkodzeń na drabinach, podestach i poręczach mogących powstać z powodu intensywnego lub nieumiejętnego korzystania lub inne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,
  5. uszkodzenia powłoki malarskiej oraz innych elementów urządzeń i instalacji spowodowane przez agresywne ciecze lub gazy nie podane przy zamówieniu, nie uwzględnione w umowie,
  6. uszkodzenia powłoki malarskiej oraz innych elementów urządzeń i instalacji powstałe z powodu oddziaływania wysokiej temperatury przewyższającej podaną przy zamówieniu,
  7. nieznaczne wahania koloru odcieni powłoki malarskiej wynikające z dopuszczalnych tolerancji dla palety kolorów RAL oraz odcieni powłoki ocynku,
  8. inne uszkodzenia powłoki malarskiej wynikających z użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkach zwiększonego narażenia na czynniki korozyjne nieokreślone w zamówieniu,
  9. uszkodzenia powłoki malarskiej wynikające z zaniedbania, działań umyślnych, klęsk żywiołowych, oraz innych niezależnych od Dostawcy czynników destrukcyjnych.
 9. Samowolne użytkowanie urządzeń i/lub produktów bez podpisanego Protokołu Odbioru przedmiotu umowy skutkuje utratą uprawnień z gwarancji.
 10. Okresowe przeglądy urządzeń odpylania powinny być wykonywane nie rzadziej niż co rok przez autoryzowany serwis Dostawcy.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami gwarancyjnymi mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

VI. Cennik usług*1)

IWykaz usług związanych z przeglądem/serwisem
gwarancyjnym i pogwarancyjnym
Cena (netto)
/stawka podstawowa/
Cena (netto)
/stawka weekendowa/
1Usługa prac wykonywanych przez ekipę serwisową240 zł./h/osobę*2)480 zł./h/osobę*2)
2Opłata za czas dojazdu ekipy serwisowej50 zł./h/osobę*2)100 zł./h/osobę*2)
3Usługa prac wykonywanych przez elektryka/automatyka290 zł./h/osobę*2)580 zł./h/osobę*2)
4Opłata za czas dojazdu elektryka/automatyka50 zł./h/osobę100 zł./h/osobę
5Dojazd liczony w obie strony – kilometrówka za auto5,00 zł./km5,00 zł./km
6Koszty dodatkowe – zakwaterowanie*3)300 zł./osobę300 zł./osobę
IIGwarancja rozszerzona*4)Cena (netto)
1Zdalny serwis*5)450 zł./h
2Ekspresowy czas reakcji – 48h*6)Obowiązują stawki z rozdziału nr I, ceny netto /stawka weekendowa/.
3Wsparcie – abonament*7)Wycena indywidualna
IIIPozostałe kosztyCena (netto)
1Zużyte materiały oraz wymienione podzespoływg wykazu/cennika

*1) Cennik obowiązuje od 07.10.2021 r. do 31.12.2022r.
*2) Cena może wzrosnąć o koszt ustawowej diety/delegacji pracowniczej.
*3) Cena może być uwzględniona w pierwotnej ofercie serwisowej. Brak wyszczególnienia w pierwotnej ofercie serwisowej kosztów zakwaterowania, jednak z powodu wydłużenia się prac serwisowych wynikających np. z przeprowadzenia dodatkowych prac, itp., w związku z tym koniecznością zakwaterowania ekipy serwisowej, będzie skutkował wystawieniem dodatkowej faktury Vat związanej z tym kosztem, zgodnie z powyższym cennikiem.
*4) Gwarancja rozszerzona jest standardowym produktem oferowanym przez Filtrowent International i Zamawiający ma prawo do korzystania z niej w trakcie trwania okresu gwarancyjnego jak i w okresie pogwarancyjnym przy zachowaniu określonych w tej gwarancji warunków.
*5) Zdalny serwis dotyczy m. in. konsultacji telefonicznych, mających na celu np. wprowadzenia zmian programowych, udzielenia szybkiej pomocy w rozwiązywaniu zgłoszeń awaryjnych, itp.
*6) Ekspresowy czas reakcji dotyczy wizyty przeglądowej pracownika(ów) Filtrowent International w siedzibie Zamawiającego, która po pisemnym zgłoszeniu ze strony Zamawiającego, nastąpiła w ciągu 48h od zgłoszenia. Ekspresowy czas reakcji nie jest równoważny z natychmiastowym rozwiązaniem zaistniałego problemu/awarii u Zamawiającego. Wszystkie działania i warunki w okresie gwarancyjnym będą odbywały się zgodnie z OWG Filtrowent International.
*7) Dotyczy indywidualnej umowy serwisowej, która jest konstruowana indywidualnie pod dane zlecenie.

Pozostałe uwagi:

 • Jeżeli wcześniej przedstawiona i zaakceptowana oferta nie stanowi inaczej, ostateczna wartość usługi przeglądowej/serwisowej, jest ustalana po jej zakończeniu na podstawie rzeczywistego nakładu pracy, przejechanych kilometrów oraz zużycia części zamiennych, materiałów i innych kosztów.
 • Podane powyżej stawki nie zawierają podatku VAT.
 • Czas oczekiwania na udostępnienie maszyny, dostawę części zamiennych, a także wynikający z innych powodów, niezależnych od Filtrowent International Sp. z o. o. Sp. k., jest traktowany jako czas pracy i fakturowany zgodnie z obowiązującymi stawkami.
 • Czas pracy jest zaokrąglany w górę do każdej rozpoczętej połowy godziny (nie dotyczy zdalnego serwisu).
 • Kontrola pracy pracowników serwisu Filtrowent International Sp. z o. o. Sp. k. należy do Zamawiającego usługę, chyba że uzgodniono inaczej.
 • Serwis Filtrowent International Sp. z o. o. Sp. k. w ramach świadczonych usług, wymienia tylko części zamienne dostarczone przez Filtrowent International Sp. z o. o. sp. k. Nie zajmuje się wymianą części pochodzących od innych dostawców albo naprawianych przez inne firmy.
 • Na poprawność wykonanych czynności i wymienione oryginalne części zamienne, z wyłączeniem części zużywających się i materiałów eksploatacyjnych, Filtrowent International Sp. z o. o. Sp. k. udziela gwarancji zgodnie z zawartymi warunkami w OWG Filtrowent International. Niektóre części zamienne mają gwarancję dłuższą, co jest podane we właściwej ofercie.
 • Zamawiający jest zobowiązany do odbioru zlecenia niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o jego zakończeniu. W szczególności oznacza to zapewnienie obecności odpowiednich narzędzi, materiałów i osób, które są w stanie wykonać stosowne testy oraz podpisać Raport Serwisu.

ver.2021.04b