Urządzenia i produkty Atex

W myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,

  • urządzenia” oznaczają maszyny, aparaturę, sprzęt stały lub ruchomy, komponenty sterujące i oprzyrządowanie oraz należące do nich systemy wykrywania i zapobiegania, które oddzielnie lub połączone ze sobą są przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, magazynowania, pomiaru, regulacji i przetwarzania energii lub do przekształcania materiałów, a które, przez ich własne potencjalne źródła zapłonu, są zdolne do spowodowania wybuchu,
  • komponenty” oznaczają części i podzespoły istotne dla bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych, lecz bez funkcji autonomicznych,
  • grupa I urządzeń” oznacza urządzenia przeznaczone do stosowania w wyrobiskach podziemnych kopalń i w częściach instalacji powierzchniowych tych kopalń, zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego lub pyłu palnego, i obejmuje kategorie urządzeń M 1 i M 2 określone w załączniku I,
  • grupa II urządzeń” oznacza urządzenia przeznaczone do stosowania w innych miejscach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej i obejmuje kategorie urządzeń 1, 2 i 3 określone w załączniku I,
  • kategoria urządzeń” oznacza podział urządzeń na kategorie, w ramach każdej grupy urządzeń, wymienione w załączniku I, określające wymagany poziom zabezpieczenia, jaki należy zapewnić,
  • użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem” oznacza użycie produktu zalecane przez producenta przez przypisanie urządzenia do szczególnej grupy i kategorii urządzeń lub przez dostarczenie wszelkich informacji wymaganych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu ochronnego, sprzętu lub komponentu.
Znak strefy EX

Transportery ślimakowe

Przenośniki ślimakowe mogą być stosowane do transportu pyłu, wiórów, wiórów i innych materiałów drobnoziarnistych lub małych kawałków materiałów o strukturze sypkiej, proszkowej i nielepkiej.

Zasuwy pneumatyczne

Zasuwy służą do szczelnego oraz szybkiego zamykania – odcinania przepływu powietrza wewnątrz rurociągu, na którym są zainstalowane. Zasuwy naszej produkcji mogą pracować w 21 strefie zagrożenia wybuchem.

Odciągi przemysłowe

W naszej ofercie znajdą Państwo wydajne odciągi przemysłowe. W celu utrzymania przepływu (prędkości) zabrudzonego powietrza przez urządzenia filtracyjne, konieczne jest wytworzenie odpowiedniego ciśnienia. Prędkość przepływu powietrza musi być prawidłowo dobrana, czyli w taki sposób, aby nie była ani zbyt niska (wówczas w rurach będzie dochodziło do zalegania pyłu) ani zbyt wysoka (może wtedy prowadzić do zbyt wysokich oporów).