Odpylacze dla recyklingu

Oferujemy szereg funkcjonalnych i wydajnych odpylaczy dla recyklingu. Proces gospodarowania odpadami, ich segregacji i przetwórstwa wiąże się z różnymi operacjami, takimi jak przesiewanie, oddzielanie, kruszenie, zbieranie czy belowanie. Podczas tych czynności wytwarza się pył, którego emisję trzeba ograniczyć lub maksymalnie zredukować zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Dyrektywa szczegółowo określa wymogi, jakie muszą spełnić zakłady komunalne, sortownie i zakłady przetwarzające odpady w celu redukcji i kontroli emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów. Jednocześnie dyrektywa odsyła do konkluzji zawartych w dokumencie referencyjnym BAT określającym najlepsze dostępne techniki (BAT, od ang. Best Available Techniques) dla przetwarzania odpadów. Dokument referencyjny BAT stanowi odniesienie przy ustalaniu warunków pozwolenia w przypadku instalacji objętych zakresem rozdziału II dyrektywy 2010/75/UE (Rozdz. II Procesy i techniki powszechnie stosowane w przetwarzaniu odpadów).

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowaliśmy rozwiązania odpylające dla zakładów zajmujących się przetwórstwem odpadami. Wśród naszych produktów znajdą Państwo:

  • centralne odpylacze workowe ODP, JET,
  • odpylacze ODM-P do drobnych pyłów i oparów,
  • cyklony odpylające,
  • transportery łańcuchowe i ślimakowe.

Inne urządzenia do recyklingu

Oprócz odpylaczy dla recyklingu, oferujemy również inne urządzenia wspierające proces recyklingu:

  • zasuwy ręczne;
  • zasuwy pneumatyczne – używa się ich do szczelnego i szybkiego odcinania przepływu powietrza wewnątrz rurociągu, w którym są zamontowane;
  • zawory celkowe – zawory obrotowe do transportu materiałów i odpadów pomiędzy dwoma urządzeniami,
  • rozdzielacze pneumatyczne – wykorzystywane do pneumatycznego transportu produktów sypkich, na przykład do cyklonu, silosu czy innego zbiornika;
  • elementy rurowe – rury do odciągu trocin, kolana, trójniki, przejścia, redukcje, opaski, złączki, kołnierze, uchwyty i wiele innych;
  • transportery ślimakowe i łańcuchowe – do transportu materiałów o różnej konsystencji i pochodzeniu: sypkich, proszkowatych, lepkich itd.