Jak zweryfikować, czy wybrane systemy ochronne są zgodne z dyrektywą Atex?

Udostępnij

Odpylacze i inne urządzenia przeznaczone do oczyszczania powietrza bardzo często używane są w strefach zagrożenia wybuchem. Aby ograniczyć ryzyko eksplozji, wykorzystuje się specjalne systemy ochronne zgodne z wymaganiami dyrektyw ATEX. Jak poznać, że systemy są zgodne z tymi dyrektywami?

Czego dotyczą dyrektywy ATEX?

Dyrektywy ATEX precyzują minimalne wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w przestrzeniach potencjalnie wybuchowych.

Obecnie w krajach Unii Europejskiej obowiązują dwie dyrektywy ATEX. Jedną z nich jest dyrektywa 2014/34/UE (ATEX 114) nakładająca obowiązki na producentów wyrobów przeznaczonych do funkcjonowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Druga, czyli dyrektywa 1999/92/WE (ATEX 137), dotyczy obowiązków pracodawców w obszarze wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w takich środowiskach.

Produkty spełniające wymogi zawarte w dyrektywach otrzymują certyfikat ATEX. Rozróżniamy zarówno urządzenia ATEX, jak i systemy ochronne ATEX.

Urządzenia ATEX to inaczej urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej, czyli wykonane tak, aby nie stanowiły źródła zapłonu, innymi słowy, aby miały odpowiedni poziom zabezpieczenia dla danej strefy zagrożenia wybuchem (urządzenia tego typu są znakowane znakiem Ex).

Przykłady systemów ochronnych ATEX

System ochronny ATEX oznacza sprzęt inny niż komponenty urządzeń, którego zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie powstającego wybuchu lub ograniczenie skutecznego zasięgu płomienia i ciśnienia wybuchu i który jest udostępniany na rynku oddzielnie do stosowania autonomicznego.

Systemy ochronne ATEX dostępne w naszej ofercie to: zawory obrotowe, zawory klapowe, panele dekompresyjne, deflektory do odciążania wybuchu oraz systemy bezpłomieniowego odciążania, których zadaniem jest izolowanie wybuchu lub niwelowanie jego skutków.

Po czym poznać, że dane urządzenie jest zgodne z dyrektywą ATEX?

O tym, że poszczególne urządzenia są zgodne z zapisami dyrektyw ATEX informują producenci, których produkty muszą spełnić odpowiednie wymagania zawarte zarówno w dyrektywach ATEX, jak i w powiązanych z nimi szczegółowych normach europejskich. Certyfikat ATEX jest przyznawany na podstawie badań przeprowadzonych przez uprawnione do tego instytuty lub laboratoria badawcze mające status jednostki notyfikowanej EU.