Ochrona odpylacza przed eksplozją pyłu

Udostępnij

Instalacje odpylające, w których odpylane są pyły o właściwościach wybuchowych, tworząc w ten sposób wewnątrz tych instalacji różne strefy wybuchowe, muszą być uzbrojone w odpowiednie urządzenia, które spełniają odpowiednie wymogi dyrektywy ATEX.

Sercem instalacji odpylającej jest odpylacz filtracyjny. Projekt odpylaczy centralnych z serii EKO-FILTR produkcji Filtrowent zakłada szereg rozwiązań zapobiegawczych w celu ochrony odpylacza przed eksplozją.

Podstawowe rozwiązania zapobiegawcze polegają na takim zaprojektowaniu odpylacza centralnego, aby nie był on źródłem zapłonu dla potencjalnie wybuchowej mieszanki pyłu i powietrza oraz na takim skonfigurowaniu odpylacza z urządzeniami współpracującymi, aby uniemożliwiły one rozprzestrzenianie się energii wybuchu poprzez te urządzenia.

Dla odpylacza centralnego z serii EKO-FILTR w wersji do pracy z pyłowymi mieszaninami wybuchowymi, w jego standardowym wykonaniu, spełniono następujące rozwiązania zapobiegawcze:

– zastosowano materiały antyelektrostatyczne dla produkcji worków filtracyjnych,

– wzmocniono konstrukcję odpylacza i standardowe uzbrojono go w płyty bezpieczeństwa posiadające atest (4), które stanowią autonomiczny system ochrony, mające za zadanie ograniczyć ciśnienie wybuchu do wystarczającego poziomu bezpieczeństwa w takim zakresie, aby w razie wybuchu, zredukowane ciśnienie wybuchu nie naruszyło konstrukcji odpylacza. Ilość i/lub powierzchnia zastosowanych membran jest zawsze podawana w ofercie/zamówieniu i w razie potrzeby może być redukowana lub powiększana.

– przystosowano urządzenia towarzyszące odpylaczowi centralnemu do odpowiednich stref wybuchowych. Filtr workowy jest zazwyczaj wyposażony w szereg urządzeń z nim współpracujących, zarówno w jego wnętrzu, jak i po jego zewnętrznej stronie. Wiele filtrów znajduje się  na wolnym powietrzu. Dlatego też, przy odpowiednim przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa, w szczególności przy zachowaniu porządku wokół odpylacza, urządzenia współpracujące lub wchodzące w skład odpylacza i znajdujące się po jego zewnętrznej stronie, nie wchodzą w zakres dyrektywy ATEX 2014/34/UE, i nie nadaje się im odpowiedniej kategorii. Inaczej wygląda podejście dla urządzeń, które pracują wewnątrz odpylacza, w którym podczas normalnej pracy mogą znajdować się obszary, w których obecna jest w sposób ciągły, przez długi czas lub często atmosfera wybuchowa, spowodowana mieszankami pyłowo-powietrznymi. Wówczas takie urządzenia nieelektryczne i/lub elektryczne, jako część kompletnej aparatury, muszą być zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE , w związku z czym muszą mieć nadaną odpowiednią kategorię. Z nadanej kategorii dla danego urządzenia można odczytać, dla jakiej strefy wybuchowej dane urządzenie jest przeznaczone.

Biorąc pod uwagę omawiany odpylacz filtracyjny, w jego wnętrzu należy wydzielić dwie strefy, tj.:

Stefa brudna – jest to wewnętrzny obszar odpylacza filtracyjnego, w którym zachodzi separacja zabrudzonego powietrza. Dzięki zainstalowanym wewnątrz odpylacza rękawom filtracyjnym (5), transportowany materiał z maszyn obróbczych, zostaje w tej części odpylacza zatrzymany. W tej strefie występuje największa koncentracja pyłu, tworzącego w sposób ciągły, przez długi czas lub często atmosferę wybuchową. Dla przestrzeni w tym miejscu wydziela się Strefę 20, dlatego też części ruchome, które można uznać za urządzenia mechaniczne, takie jak podajnik ślimakowy (3) lub dozownik celkowy (2) do usuwania zabranego pyłu, muszą być zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.

Do innych urządzeń, które są stosowane w odpylaczu filtracyjnym w strefie brudnej, i które muszą być również zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE, należą również:

– mechanizmy wstrząsania worków (elektryczne i pneumatyczne),

– pozostałe systemy opróżniania odpylacza, tj.: podajniki łańcuchowe, zgrzebła obrotowe, itp.

Strefa czysta – jest to wewnętrzna część obszaru odpylacza filtracyjnego, znajdującego się po czystej stronie rękawów filtracyjnych. W miejscu tym jest mało prawdopodobne, że przestrzeń zagrożona wybuchem w formie chmury łatwopalnego pyłu będzie występować przy wykonywaniu zwykłych czynności, jednak jeśli wystąpi, to będzie utrzymywać się tylko przez krótki okres czasu. Dla przestrzeni w tym miejscu wydziela się Strefę 22, dlatego też części ruchome i elektryczne, takie jak systemy regeneracyjne dla worków filtracyjnych (7) lub wentylatory wyciągowe (8), muszą być zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.

Do innych urządzeń, które są stosowane w odpylaczu filtracyjnym w strefie czystej, i które muszą być również zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE, należą również:

  • mechaniczne systemy wstrząsania worków filtracyjnych (ruchome mechanizmy wstrząsowe, elektrowibratory, itp.),
  • systemy sprężonego powietrza wraz z osprzętem, służące do oczyszczania worków i wkładów filtracyjnych,
  • pozostałe urządzenia miernicze, bezpieczeństwa, itp.

Dla łatwego dostępu do urządzeń znajdujących się w czystej części odpylacza, zastosowano drabinę (1) z drzwiami ochronnymi oraz wygodnym dla operatora podestem (6).